Discover and read the best of Twitter Threads about #SundayFunday

Most recents (24)

#InternationalChefsDay
#Vantalakka #వంటలక్క #కార్తీకదీపం
వంటలు చేయడం వృత్తిగా ఆచరించే వారిని వంట మనుషులు(చెఫ్) అంటారు.
అపురూప వంటకం:: కథ
విశాలనగర రాజు రాజీవుడికి తిండి ధ్యాస ఎక్కువ. అందుకే వంటల్లో ఎంతో అనుభవం ఉన్న అలకనందుడిని వంటవాడిగా నియమించాడు.
#Chef
ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త వంటలు చేస్తూ అలకనందుడు రాజీవుడికి వండి వడ్డిస్తున్నాడు.
రాజు తృప్తి తీరా తిని రకరకాల రుచిల్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు అలకనందుడు ఇతర దేశాలకు వెళ్లి అక్కడి వంటకాలను నేర్చుకుని వచ్చి, రాజుగారికి కొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేస్తూ రోజుకు నాలుగు రకాల వంటలతో
భోజనం సిద్దం చేస్తున్నాడు. ఈ మధ్య అలకనందుడి వంటల్లో పస తగ్గినట్టు రాజుకు సందేహం వచ్చింది. వెంటనే వంటవాణ్ని పిలిపించాడు.  'ఇంతకాలం నాకు రుచికరమైన వంటకాలు చేసి పెట్టావు. కానీ ఈ మధ్య నీలో వంటలు చేసే ప్రావీణ్యం తగ్గింది. ఏవీ రుచిగా ఉండట్లేదు. నీకిప్పుడు ఒక పరీక్ష పెడతా.
Read 11 tweets
Trump rips Fed: 'Who is our bigger enemy,' Powell or China's Xi? #EndThe #Fed
foxbusiness.com/economy/trump-…
#QAnon #FridayFeeling
The Federal Reserve act of 1913 #EndTheFed
How the bankers took complete control of our money system
The Federal Reserve is not Federal-it's privately owned commercial banks
👇

#QAnon #FridayFeeling
Alan Greenspan "Federal Reserve is an independent agency"- No agency of the gov. can overrule the actions of the Fed!🐍
Federal Reserve says they are above the law #EndTheFed
When will the Federal Reserve be taken down for illegally taking control of our money in 1913?
#QAnon
Read 12 tweets
🔥Re:Mueller testimony
▶️@Comey saying "We R watching, Keep UR mouth shut or else
▶️U know the rules, stick to the script./Gives Threat 2 others
🔥Therapist activate FF/DailyBeast(TAWC)-write story🐦
#HateHoax #SignsSomeoneIsPsycho
#QAnon @realDonaldTrump @GenFlynn #SaveAmerica
If Mueller lies AG forced to DECLAS ALL docs
If [MUELLER] defers 2 original report but D's/FAKE NEWS push FAKE info> public didnt watch hearing>AG Barr be forced to DECLAS all docs 4 public TRUTH?
Be Ready [Mueller,JC,TRAITORS 1 & ALL]
Thank you 4 playing
FISA goes BOTH ways!
EVERY SINGLE DIRTY TACTIC DEPLOYED TO STOP THIS MOVEMENT
▶️SIMPLE Q, WHY??◀️
WHY ARE THE BIGGEST MEDIA CO'S IN THE WORLD...
#QAnon Anthony Comello was trying 2 help @Potus not take out a mob boss
#LEAKERS #FakeNewsMedia
nytimes.com/2019/07/21/nyr…
@GenFlynn
Read 10 tweets
Is Billionaire Google founder Sergey Brin a Russian Spy?🕵️‍♂️
Q Asks who is #Google's Founder?
Sergey Brin-GOOG [Founder][BORN IN MOSCOW]
Track the 'FAMILY'
Think COLD WAR
Think KGB
Russian Spies infiltrated the US
👇 
paloaltodaily.files.wordpress.com/2017/06/is-goo…
@POTUS @GenFlynn #QAnon #WWG1GWA
GOOGLE'S Founder Sergey Brin's post election meltdown could come back to haunt #Google
Comparing @POTUS supporters to fascists/extremists
Google controls 91% of all search & they get to decide what everyone sees #antitrust
breitbart.com/tech/2018/09/1…
@GenFlynn #QAnon #BourdainDay
👉Eric Schmidt former CEO #Google acted as Obama's chief corporate ally
👉He received access to top policymakers
👉Hundreds of meetings at Obama WH
👉Election Night 2012, Schmidt was in Obama’s campaign headquarters
👇
googletransparencyproject.org/articles/eric-… @POTUS @GenFlynn #QAnon #WWG1WGA
Read 21 tweets
It’s #Monday, I’m boozing it up at a 4 seat bar, the #barkeep is a long pourer, and I’m all fucking set if I get something stuck between my teeth.👇🙃 #RandomThoughts #drinking #OutAndAbout
Shooting the shit with a friend, she’s proud to be doing well with her plants - unusual for her.

The key was a #video explaining the benefits of pruning.

She needs REASONS. She got them.

Apparently, pruning in a particular manner stimulates growth hormones.
#RandomThoughts
Of course, this led to me initiating a discussion about the #movie I just watched on Hulu, called “The German Doctor.”

The main character was Josef Mengele. #ThisHappened

People, this is why I’m known in my circles as “The Black Hole Of Conversation.” SMTH
#RandomThoughts
Read 239 tweets
Colin Campbell, the long-time disciplinarian — now the senior executive vice-president of hockey operations with the @NHL — is shown in correspondence to term anti-violence advocates alternately as “greenpeace pukes” & “tree huggers”

#SundayMorning #SundayFunday #SundayThoughts
2/ In a 2009 email to @TSN_Sports & Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) Campbell seeks counsel in an apparent desire to help remove fighting from the game: “I hated fighting . . . had to do it though . . . particularly in the 70’s, but it is stupid.”
3/ And then, four years later, in an email to fellow TSN correspondent Darren Dreger (@DarrenDreger) Colin Campbell writes he is, in fact, “for fighting.”
Read 10 tweets
If you’re afflicted with unavoidable exposure to Hallmark movies this time of year, what #AlternativeHallmark plots would you like to see in place of the usual heteronormative and white conservative small town tropes (that haven’t been true since It’s a Wonderful Life, if then)?
#AlternativeHallmark
Female protagonist goes home for Christmas. Parents try to set her up with her old boyfriend, a successful caterer. He turns out to be gay; she helps him come out and move to the big city. She sets him up with her neighbor, who also finances his new business.
Read 3 tweets
QDrops For December 2018

These will be the QDrops for the month of December 2018.

Big month ahead on all fronts. Looking forward to D5 myself. I

hope all of you have a safe and joyous holiday season.

Merry Christmas 🎄

#QAnon

#WeThePeople

#TrustThePlan

#WWG1GWA
QDrops For December 1, 2018
Read 232 tweets
1) @Alyssa_Milano made a surprise appearance on #SNL last night. Kind of.
2) Matt Damon can still get it.
3) #SNL should not take any breaks until after 2020.
#SundayMorning #SundayFunday
"I don't know the MEANING of the word 'stop'!"
NAILED IT.
#SundayMorning #SundayFunday #SNL
Kate McKinnon as Lindsey Graham is *perfect*.

"Please stop saying Bill Cosby."🤣🤣🤣
#SundayMorning #sundayfunday
Read 4 tweets
New #QAnon 2272

IT WILL ALL COME OUT.

ALL SIGNERS ARE CURRENTLY UNDER GJ INVESTIGATION.
MCCABE MEMOS [NYT [RR] ARTICLE][PROVE] THE RATS ARE PANICKING.
2018 WILL BE GLORIOUS.
PREPARE FOR 'SKY IS FALLING' WEEK.

#QArmy #MAGA #Trump #DeclassifyFISA #SundayMotivation @POTUS
Read 6 tweets
This is the second time I've posted this particular tweet. The results were very different the first time - it received 26 replies in a very short span of time, none of which are visible. Best guess is that (possibly automated?) protected accounts reacted to the hashtag.
(previous incarnation of the hashtag-laden bait tweet)
Read 3 tweets
New #QAnon 2172.

SEPT —-17—– [week of]
cnn.com/2018/09/15/pol…
DECLAS coming?
MORE INCRIMINATING [TEXT] RELEASES COMING?
DARK TO LIGHT.
CARPET BOMBS >>> MOAB

#Qarmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #LockThemAllUp #SaturdayMotivation @realDonaldTrump @POTUS
Read 15 tweets
New #QAnon 2120.

Anon: New shill tactic is to smear Sean Hannity

Just so everyone understands, Q has directly told us to watch Hannity. Q also links us to Sara Carter, who is literally on Hannity every single night.

Hannity is a patriot.

#Hannity #Trump #SundayFunday @POTUS
Read 9 tweets
#QAlert 9/9/18 This will be my THREAD for all #QPosts for Sunday September 9, 2018. @seanhannity is a patriot, Knowledge is power and more!

Let’s Go!

@POTUS #QAnon #QArmy #WWG1WGA #MAGA #PatriotsUnited
Art: @JodyICEMANJames #AmericaFirst #TheMoreYouKnow
#QAlert 9/9/18 Q2120

New shill tactic is to smear Sean Hannity

Just so everyone understands, Q has directly told us to watch Hannity. Q also links us to Sara Carter, who is literally on Hannity every single night.

Hannity is a patriot.
@POTUS #QAnon #QArmy #WWG1WGA #MAGA
Read 11 tweets
New #QAnon Thread

8/19/18

-Aggression (Projection)
-Suppression (Fascism)
-Censorship (Narrative-Dogma)
SHEEP NO MORE.

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #sundayfunday @realDonaldTrump @POTUS
New #QAnon 1925.

The actions of ANTIFA, #FakeNews, social media platforms, etc all have a common theme: Aggression, Suppression and Censorship.

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #SundayFunday @realDonaldTrump @POTUS
Q post 1925 covers Psychological Projection, a common tactic for Narcissists. I covered this topic in a thread recently, addressing #FakeNews reports that #Qanon is a cult.

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #sundayfunday @POTUS

READ:
Read 15 tweets
#QAlert 8/19/18 This will be my THREAD for all #QPosts for Sunday August 19, 2018. Define fascism and more!

Let’s Go!

@POTUS #QAnon #QArmy #PatriotsUnited #WWG1WGA #MAGA #RealMAGA #SundayFunday
#QAlert 8/19/18 Q1925 Full Post below

-Censorship (Narrative-Dogma)
Actions of [TWITTER, FB, GOOG, YT, REDDIT, etc..]:
-Aggression (Projection)
-Suppression (Fascism)
-Censorship (Narrative-Dogma)
SHEEP NO MORE.
The More You Know….
Q

@POTUS #QAnon #QArmy #PatriotsUnited
Read 7 tweets
New #QAnon 1841

FAKE NEWS consolidation [propaganda arm of the D party].
Define Antitrust Law(s).

ftc.gov/tips-advice/co…

ftc.gov/tips-advice/co…

Reconcile.
+GOOG
+FB
+TWITTER
[CHANGE WE CAN BELIEVE IN]

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #POTUS #SaturdayMorning @realDonaldTrump
New #QAnon 1842.

These people are stupid!
cohenmilsteinprocessserver.com
"Never Interfere With an Enemy While He’s in the Process of Destroying Himself."
Discovery.
thehill.com/policy/cyberse…
Do you believe in coincidences?
We have the source.

#MAGA @realDonaldTrump #Trump #QArmy
Read 46 tweets
New #QAnon 1816.

FISA.
FISA.
FISA.
[20]
There is a reason why we needed to go mainstream prior to the EVIDENCE being dropped.
You have more than you know.
D5.
WWG1WGA.

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #SundayFunday @realDonaldTrump @POTUS
New #QAnon 1817.

Be aware of your surroundings.
See something.
Say something.

#QArmy #MAGA #WWG1WGA #Trump #potus #PatriotsFight #SundayFunday @realDonaldTrump @POTUS #ChildTrafficking @POTUS
Read 12 tweets
I forewarn anyone reading this article:

There are some of the most graphic images of atrocities committed by Islam against children inside (there is a warning message before images)
They include Nigerians burnt alive, their bodies disembowled, beheaded... But it has to be shown.
Inside the article is a journey discovering the hypocrisy of #BigTech & Mainstream Media.
Example:
Fulani Herdsmen of Nigeria are a radical Islamic extremist group responsible for the murder of tens of thousands of Christians.
Google/Wiki show HAPPY pics- they are MURDERERS.
Read 13 tweets
My My My , look at what we have here. Alexandria Ocasio-Cortez Raised in Wealthy Suburb 🤣

The "Girl From The Bronx " was actually well to do. Boggles my mind why liberals love being victims. If I was well to do, I would own that sh*t proudly.
breitbart.com/big-government…
I want the precious! 🤣🤣 As the hand ringing intensifies.

This girl makes Bernie Sanders look like Barry Goldwater 🤣

#SundayFunday
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!